LP

by Rožava

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    66.60 CZK  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of LP via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    250 CZK or more 

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

about

Recorded during winter 2018 and spring 2019 in our rehearsal room by our drummer Wokis.
Recording, mix and master by Wokis
Artwork by Lucie Schauerová
English translation by Martin Brňovják

Desku vydáváme v nákladu 250ks na černém 12 palcovém vinylu začátkem září 2019 za podpory Jirky z GRF recs. a Rajčete z ANXT.

250pcs of black 12inch vinyl will be released in the beginning of September 2019 by us with support from Jirka GRF recs. and Rajče ANXT.

Děkujeme našim rodinám, přátelům a všem ostatní, kdo nás podporují!

Thanks to our families, friends and others, who supports us!

Poďous (voc+lyrcs)
Wokis (drms)
Roura (bass+voc)
Miloš (guit+voc)

DIY or DIE
ANTI-COPYRIGHT

credits

released July 19, 2019

license

tags

about

Rožava Czechia

contact / help

Contact Rožava

Streaming and
Download help

Track Name: Pustiny našich hlav / Wastelands of Our Heads
Slepí sami k sobě.
Hluší, když jde o pomoc.
Je to tou pustinou uvnitř tebe?
Anebo tvý srdce umřelo
už dávno předtím?!
Ptám se, protože když vidíš bezpráví
měl bys něco udělat!
Ne jen stát!
Neodvracet tvář!
Nezavírat oči!
Bojovat!
Vím, že podat pomocnou ruku
tomu, kdo ji potřebuje,
vyžaduje odvahu.
Tu, která nám chybí...


Blind to ourselves,
deaf when help is needed
Is it the wasteland inside you?
Or did your heart die long ago?!
I ask, because when you see injustice
You should do something!
Not just stand!
Not turn away your face!
Not close your eyes!
Fight!
I know that lending a helping hand
To someone in need
Requires courage
The courage that we are lacking...
Track Name: V troskách popela starých dní / In the Ruins of Ashes of Old Days
Někdy se najdou chvíle,
kdy stíny stanou se zlověstný.
Někdy se najdou chvíle,
kdy strach ti sedí v očích.
Někdy se najdou chvíle,
kdy opřít se je čestný.
Někdy se najdou chvíle,
kdy slyšíš tep srdcí.
Poprvé z očí do očí...
Bílý jelen na mýtině
se ukázal jen jednou.
Měl jsi šanci ho vidět,
kdyby jsi se díval.
Mohl jsi být jeho součástí.
Někdy je snažší uvěřit
všem těm lžím.
Než hledat pravdu,
která tolik bolí.
V troskách popela
našich starých dní.
Ukázal pravou tvář
svých možností.
Sometimes, there are moments
When the shadows
They become sinister
Sometimes, there are moments
When fear
Sits in your eyes
Sometimes, there are moments
When relying on help
Is the honest thing to do
Sometimes, there are moments
When you can hear hearts pulsing
Eye to eye, for the first time...
White deer on a glade
Appeared only once
You had the chance to see it
If you were looking
You had the chance
To be part of it
Sometimes, it is easier to believe
All those lies
Rather than seek the truth
Which hurts so much
In the ruins of ashes of old days
Show the true face of
Your opportunities
Track Name: Nikdy není pozdě / It Is Never Too Late
Chci bejt jako zvíře.
Upřímný!
Ne falešný!
Ne zákeřný!
Chci bejt jako zvíře.
Bez postranních úmyslů, čistá duše.
Ať jsi kdo jsi, odhoď svoje masky.
Ať jsi kdo jsi, ukaž pravou tvář.
Ať jsi kdo jsi, chci slyšet tvůj hlas.
Ať jsi kdo jsi, sám člověk za městem.
Ať jsi kdo jsi, ve světle,
tmě, dni i noci.
Ať jsi kdo jsi, ukaž svoji tvář.
A co ty? Kým chceš být ty?
Už vnímám řeznický sekery,
dlouhý nože, řetězy.
Už vnímám elektrický kleště,
šklebící se úsměvy.
Zlo, které z nás jde ven,
to, co v sobě potlačujem...
Nikdy není pozdě vyndat hlavu
z oprátky.
Nikdy není pozdě jít proti proudu.


I want to be like an animal
Honest, NOT cheating, NOT deceitful
I want to be like an animal
Without ulterior motives, a pure soul
Whoever you are, throw your masks away
Whoever you are, show your true face
Whoever you are, I want to hear your voice
Whoever you are, a man alone out of town
Whoever you are in the light, in the dark
Day or night
Whoever you are
Show your face
And what about you?
Who do you want to be?
I can sense butchers’ axes
Long knives, chains
I can sense electrical tongs
Grinning smiles
The evil that comes out of us
The one we suppress inside ourselves...
It is never too late to lift your head
Out of the noose
It is never too late
To go against the stream
Track Name: Zlo konzumu / The Evil of Consumerism
Mlčím, když nemám co říct.
Věřím na slovo daný.
Budem se bát - utíkat,
když letět je tak lehké.
Tisíce použitých věcí
kupících se na hromadách.
Naše nedávná minulost.
Nebuďme pošetilí, marniví,
chamtiví, nenažraní.
Žijeme v přebytku chceme víc...
Jen samotný slova nestačej
k tomu, abys ruku sevřel v pěst
a prolomil s ní všechny hnusný mříže.


I am silent when I have nothing to say
I trust the promise that has been made
We will be afraid - to run
When flying is so easy
Thousands of used things
Piled up on heaps
Our recent past
Let us not be foolish, conceited
Greedy, gluttonous
We live in excess, we want more...
Words alone are not enough
To make you clench your hand into a fist
And break through all the heinous bars
Track Name: Tvůj život / Your Life
Svůj život máš ve svých rukou.
Nedávej cizím za něj vinu.
Slova jsou mocná zbraň.
Co můžou zranit víc než nůž.
Pobodán - pořezán
odřízni lana už.
Stále to vidím.
Očima plnýma smutku,
z toho co se s námi stalo.
Ego za egem.
Krok za krokem.
Rok za rokem.
Obrazy plné cizích tváří.
Za pravdu umíral,
nebál se prohry.
V myšlenkách vítězil
hrdina doby.
Když tenkrát
bloudil jsem v temnotách.
Marně tě hledal očima.
Za každým rohem,
pod každým kamenem.
Marně se snažil zachytit rukama
kluzkých břehů.
Proud byl tak silný
a řeka ledová...
Ostrý kameny volají po krvi.
Pokaždé, když spadneš na dno,
jediná cesta vede vzhůru.
Tak nezapomeň udržet hlavu
nad vodou...


Your life is in your hands
Don’t blame others...
Words are a powerful weapon
They can hurt more than a knife
Stabbed - slashed
Go ahead and cut away the ropes
I can still see
With my eyes full of grief
From what has become of us
One ego after another
Step by step
Year after year
Images full of strange faces
Dying for the truth
Never afraid of losing
Winning in his thoughts
The hero of the time
Back then
I wandered in the dark
Looking for you with my eyes,
in vain
Behind every corner
Under every stone
Trying to hold onto the slick shores
With my hands to no avail
The stream was strong
And the river ice cold...
Sharp rocks call for blood
Each time you fall to the bottom
The only way leads up
So make sure you keep your head
Above the water..
Track Name: Obrazy, které nechceme vidět / Images We Refuse to See
Hej bratře, kam jsi tak rychle
schoval ten nůž?
Vždyť všechny ty obrazy,
narychlo utopené v mělké vodě
se vždycky vracejí.
Zůstat sám sebou, i když
polámaný - zlomený
s vlastními ideály,
pevně zakořeněnými,
navzdory všem zmrdům i sviním…
Mám rád živou krajinu,
a když nohy pevně vážou zem.
Zabloudili, ztratili směr i cestu,
ve svých vlastních srdcích
jako v klecích.
Jenže každá mříž má svý trhliny,
jako tvý slova, jako mý činy.
Tak proč je všechno jinak,
proč není poznat, co byl pouhej sen.
Tak proč je všechno jinak,
proč není poznat, kdo je nepřítel.


Hey brother,
where did you hide the knife so quickly?
Indeed, all those images
Hastily drowned in shallow water
Always return
Stay yourself
Despite being broken apart - broken down
Yet with your own ideals, firmly rooted
Despite all those fuckers and swines...
I like a vivid landscape
And when feet are firmly
Attached to the ground
Stranded,
they have lost their path and way
In their own hearts
It is like in cages
Yet, every fence has its cracks
Just like your words, just like my deeds
So why is everything different?
Why won’t we know what was just a dream?
So why is everything different?
Why won’t we know who is the enemy?
Track Name: Údolí plné mlhy a bodláčí / Valley Full of Mist and Thistles
Jestli ti nestačí, to co už máš.
Jestli si myslíš, že můžeš mít víc.
Na kraji útesu - pochopíš...
Toho rána vyšlo slunce
jenom na druhý straně hor.
Les hořel a strašlivý řev motýlů
bral mi můj klid.
Střepy kostí, útržky vzpomínek,
nic než prach v holých rukách.
A já tam stál a vůbec nic nechápal...
Ten hajzl použil mý vlastní zbraně,
proti mě - proti tobě - proti nám...
Ty sám jsi strůjcem, obětí i vrahem.
Ty sám jsi strůjcem, ničitelem - bohem,
Ty sám jsi strůjcem...


If what you already have is not enough
If you think that you can have more
On the edge of the cliff you’ll see...
This morning, the sun rose
Only on the other side of the mountains
The forest was ablaze
And the appalling roar of butterflies
Took away my peace
Splinters of bones, fragments of memories
Nothing more than dust in bare hands
And I was standing there,
getting nothing at all...
The fucker used my own weapon
Against me - against you - against us
You are the creator
The victim and the murderer
You are the creator,
the destroyer - the god
You are the creator...

If you like Rožava, you may also like: